Cimbalom Hungarian FolkHome Page
   
                            

 
R = Rubato    (N) = Népdalok  * R (N) = dual demo as (R) or (N)

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés .
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
   Help
MIDI
Mp3
Dem
o
Magyar / Hungarian title
* R (N)
English title
A Balaton nyárfás partján
R
On the poplar shore of the Balaton
A csap utcán
R
On Csap street
A faluban a legárvább én vagyok
R
In the village Legárvább
A fonóban szól a nóta
R
The spinning room is full of song
A gólya gólya
R
Stork, stork
A hajnal már nem simogat
R
Dawn no longer caresses me
A Hargita alján lakom én
R
I live at the foot of Hargita Mountain
A hegedűból felsir
R
The violin cries
A hegedűm fája kopott
R
The wood of my violin is shabby
A holdfényes Tisza partján
R
The moonlit bank of the Tisza
A kanyargó Tisza partján
R (N)
On the banks of the meandering Tisza
N.A. A kocsmában jó bort mérnek
R
The tavern serves good wine
A legdrágább kincse
R
The dearest treasure
A legszebb ajándék amit adtál nékem
R
The nicest gift you ever gave me
A lehulló falevelet
R
The fallen leaves are swept by the wind
A Mágocsi erdő
R
The Mágocs woods
A magyaros tájon
R
Hungarian scenery
A marosmenti fenyveserdo aljában
R
At the pine forest by the Maros
A mi boldog szerelmünket
R
Our happy love
A mi öreg Sajó (Bodri) kutyánk
R
Our old dog Sajo (Bodri)
N.A. A mi szerelmünk
R
Our love
A mi szerelmünkrol de sokan beszélnek
R
Our love but many people talk
A pécskai cigánysoron
R
On Gypsy Row in Pécska
A prímás búcsúja
R
Farewell of the primaz
A Rácz Pali hegeduje búsan szól
R
Paul Rácz's violin sounds sad
A szabolcsi Tisza-parton
R
The Tisza shores at Szabolcs
A szerelmes bojtár szíve szomorú
R
The lovelorn shepherd has a sad heart
A zsindelyes kistemplomunk
R
Our shingled little church
A szívemnek mindig ünnep
R
It's always a treat for my heart
N.A. A szomszéd ház udvarában
R
In the neighbour's yard
N.A. A te mosolyodban
R
In your smile
A te két szemednek
R (N)
For your two eyes
A temető kapujában
R
At the cemetery gate
A temető keresztjére
R
On the cemetery cross
A templomba vasárnap se mentem
R
Even on Sunday I didn't go to church
A te rózsafádon
R (N)
On your rose tree
A ti utcátokban fényesebb a csillag
R
Stars shine brighter in your street
N.A. A toronyban delet harangoznak ..
R
The tower bells are ringing noon
A tündöklo két szép szemed
R
Those two beautiful sparkling eyes
A vén erdő sárgult lombja
R
The old forest's yellow trees
A Vidróczky híres nyája
R (N)
Vidróczky's famous flock
A világon az az árva
R
One is orphaned in the world
A virágnak megtiltani nem lehet
R (N)
You can't forbid a flower (poem: Petőfi Sándor)
A virágos temetobe
R
The cemetery flowers
Ablakomba besütött az esti fény
R
The evening light shone into my window
Ablakomon besütött a holdvilág
R
The moon shinest hrough my window
Ablakomra ráhajlik a vén diófa ága
R
The old walnut tree leans on my window
Ábrahám Miklós nótázik
R
Ábrahám Miklós melody
Adjatok egy botot
R
Give me a stick
Ágról szakadt szegény vagyok
R
I'm a meager pauper
Ahogy én szeretlek nem szeret úgy senki
R
No one loves you the way I do
Ahogy öt megláttam, nincs
R
I have no peace since I saw her
Ahogy ver az Isten engem
R
As God punishes me
Ahol az én bölcsőm ringott
R
Where my cradle rocked
Ahol én születtem
R
Where I was born
Akáclombos falutokat
R

Your acacia covered village

Akáclombos kicsi falum
R
My acacia (locust) filled little village
Akáclombos kis falumból
R
My acacia (locust) filled little village
Akácvirág, Akácvirág
R
Acacia flowers, acacia flowers
Akácvirágzáskor jöttél az utamba
R
You bumped into me in the time of akacia flowering
Akárcsak a csillagos ég
R
 Like the stars in the sky
Akármerre hajtom
R
Wherever I lay
Akiért most odalenn
R
Who is down there ?
Aki így tud nézni
R
So if ou can watch
Aki nekem mindenem volt
R
Who was my everything
Akit én szeretek
R
Whom I love
Akkor is, ha százszor jönnél a világra
R
Even if you're born a hundred times
Akkor látnék a szívedbe
R
I want to look in your heart
Akkor volt a május legszebb
R
 May was the nicest then
Akkor voltam nagyon boldog
R
I was very happy then
Alacsony ház, füstös kémény
R
Low house, smokey chimney
Áldott hazám szép Vajdaság
R
Blessed beautiful homeland of Vajdaság
Alkonyat száll a pusztára
R
Dusk falls on the plains
Álljatok meg évek
R
Stop the years
Álljunk meg az ablak alatt
R
Let's stop below the window
Álmaimban az éjszaka
R
In my dreams at night
Álmaimban otthon jártam
R
I was in the home of my dreams
Álmaimban veled vagyok
R
In my dreams I'm with you
Álmodó Tisza part (See also Nyilik)
R
Dreaming banks of the Tisza
Álmodoztam valamikor
R
Once I day-dreamed
Álmodtam a szerelemről
R
I dreamed of love
Álmodtam én az életről
R
I dreamt about life
Álmodtuk a boldogságot
R
We dreamed of happiness
Álmos vagyok , mint a cica
R
I'm sleepy as a kitten
Álmot szőttem
R
I wove a dream
Álom a szemembe
R
My dreamy eyes
Álom volt a mi szerelmünk
R
Our love was a dream
Altatgatom a szívemet
R
I'm putting my heart to sleep
Amerre én járok még a fák is sírnak
R (N)
Wherever I walk even the trees
Amerre mész, amerre jársz
R
Wherever you go, wherever you walk
Amíg engem szerettél
R
While you loved me
N.A. Amikor a fehér akác
R
When the white locust
Amikor a fénylď két szemedbe nézek
R
When I look into your shining eyes
Amikor a kistemplomban
R
When in the small church
Amikor a levél lehull
R
When the leaves fall
Amikor a vándorfecskék más vidékre szállnak
R
When the wandering swallows migrate
Amikor az édesanyám
R (N)
When my dear mother last asked
Amikor az ember hatvan éven túljár
R
When a man is over sixty
Amikor az esti szellő
R
With the evening wind
Amikor az őszi levél
R
When the autumn leaves fall
Amikor az őszi szelek
R
When the autumn winds
Amikor én fehérhajú öregasszonyt látok
R
 When I see a white haired old lady
Amikor én megláttalak
R
When I saw you
Amikor egy asszony nevét olvasgatom
R
When I read a woman's name
Amikor eloször megláttalak
R
When I first saw
Amikor majd nem leszek már
R
When I will be no more
Amikor még a szíved
R
When your heart ..
Amikor még gyermek voltam
R (N)
During my childhood
Ami köztünk történt
R
What happened between us
Amióta asszony letté
R
Since you became a woman
Amióta én egyedül élek
R
Since I am living alone
Amióta kiskertedben
R
Since your garden
Amióta láttam a te rózsapiros szádat
R
When I saw your rose-red mouth
Amióta másé lettél
R
Since you became someone else's
Amióta megláttalak
R
Ever since I saw you
Amott van egy kis ház
R
Yonder is a small house
Annak aki feledni tud
R
Whoever can forget
Annak küldöm ezt a nótát
R
 I'm sending this song to
Anyám helyett neveltél
R
Instead of my mother you raised me
Anyámról álmodtam
R
 I dreamed of my mother
Anyám szive
R
My mother's heart
Arad felől
R
Coming from Arad
Aranysárga falevél
R
Golden-yellow leaves
Ára van a boldogságnak
R
Happiness has it's price
Árnyékos kis utcátokban
R
In your small shadowy street
Árnyékos kis utcátokban 1
R
In your small shadowy street 1
Árva galamb dúcnak nincsen
R
Abandoned dove-house
Árvalányhaj a süvegem bokrétája
R
Feathergrass is the bouquet on my hat
Árvalányhaj lengedez a hegytetőn
R (N)
Orphan-girl's-hair (feathergrass) waving
N.A. Árva vagyok,nincs öröme szívemnek
R
I am lonely, my heart is unhappy
Ásít az ég, vihar készül
R
The sky is yawning, a storm approaches
Asszony lesz a lányból
R (N)
The girl becomes a woman
Asszonyom ne írjon bús levelet
R
My lady, do not write sad letters
Asztalosék kapufáját
R
Asztalos' gate
Átragyog a nap a felhőn
R
The sun breaks thru the clouds
Az a régi emlék
R
That old memory
Az a sok - sok csillag
R
Those many many stars
Az a szokás járja
R
There is a custom
Az a szokás járja 1
R
There is a custom 1
Az akinek bánata van
R
Who has sorrow
Az alispán lánya
R
The lord-lieutenants daughter
Az alföldi rónaságon
R
 On the Great Plain
Az aradi vigadóban nagy
R
The big hall of Arad
Az egyiknek sikerűl, másiknak nem
R
Some are successful, others are not
Az életem országútján
R
On the road of my life
Az életem sódró árja
R
Södra unlock my life
Az élet száz viharától
R
From the hard-knocks of life
Az én anyámnak nincs selyem ruhája
R
My mother has no silk clothes
Az én ajkamról már ellopták a nótát
R
They stole the song from my lips
Az én bánatom
R
My sorrow
Az én csendes kicsi falum templomtornya
R
The tower of the church in my quiet little village
Az én csendes életemnek
R
In my quiet life there was no adventure
Az én dalaim
R
My songs
Az én drága jó Nagyanyám
R
My dear sweet grandmother
Az én életemnek úgyse lesz jó vége
R
No happy ending to my life
Az én falumban nincsenek virágok
R
There are no flowers in my village
Az én falúm nem oly híres
R
My village is not that famous
Az én jó apámnál nincs jobb a világon
R (N)
No one better than my my good father
Az én kedves kicsiny falum
R
My lovely small village
Az én mamám
R
My mom
Az én szívem rejtett mélyén
R
Hidden deep in my heart
Az évek suhannak
R
The years fly by
Az igazi csak te voltál
R
You were just the true one
Az igazi szerelemnek nem lesz soha vége
R
True love never ends
Az orvos úr tegnap vett be
R
You should have gone to the doctor, yesterday
Az utánozhatatlan egyéniségu
R
The inimitable individuality
Az utcátok bánat utca nékem
R
Your street is Sorrow Street to me
Az utolsó falevél
R
The last leaf
Az útszéli kőkeresztnél
R
By the roadside stone cross
Azért csillag, hogy ragyogjon
R
Stars must shine
Azért hogy én zülött lettem
R
For that rearson I became depraved
Azóta hogy megláttalak
R
Since I saw you
Azt a boldogságot
R
Such happiness
Azt a fehér rózsát te ültetted mellém
R
You sat that white rose next to me
Azt álmodtam az éjjel
R
I dreamt last night
Azt beszélik a faluba
R
They say in the village
Azt beszélik tefelöled
R
The gossip about you
Azt hallottam valamikor réges-régen
R
I heard sometime long ago
Azt hiszed, hogy boldog vagy már
R
You think you are happy now
Azt hittem, hogy boldog leszek
R
I thought I would be happy
Azt hittem,hogy könnyű lesz majd
R
I believed, it would be easy
Azt hittem hogy minden könnyem
R
I believed that all my tears
Azt ígérted boldog leszek
R
You promised me I would be happy
Azt ígérted, hogy elveszel
R
You promised you would take me to wife
Azt írta a levélben
R
The letter said
Azt mondja a régi nótám
R
My old song says
Azt mondják a mennyországban
R
They say, in heaven
Azt mondják az álom
R
They say that dreams
Azt mondják, hogy a szerelem
R
It is said that the love
Azt mondják, hogy felétek
R
They say that above
Azt mondják, hogy két szíved
R
They say there are two hearts.
Azt mondják, hogy minden csillag
R
They say, that each star
Azt mondják, hogy szerencsém van
R
It is said that I'm lucky
Azt mondják, hogy tavasz nyílik
R
Everyone says spring has sprung
Azt mondják, hogy tifelétek
R
It's said about your place
Azt mondják, nem adnak
R
They say they won't give me
Azt mondtad, hogy nem szeretsz
R
You said you did not love me
Badacsonyi csárda elott
R
Before the Badacsonyi inn
Badacsonyi nyárfák alatt
R
Under the poplars of Badacsony
Badacsonyi nyárfás parton
R
The poplar coast of Badacsony
Bagaméri hársfa
R
Basswood of Bagamér
Bakonyerdő sűrűjében
R
In the deep woods of Bakony
Balatoni nádas parton
R
On the reedy shore of Balaton lake
Balatonon suhog a szél
R
Wind glides on the Balaton
Balogh Örzse keszkenőjét
R
Balogh Liz's handkerchief
Bálványosvár Csonkatornyán.
R
The Csonka towers of Bálványos var
Bánat engem már nem érhet
R
No grief can touch me
Bánatosan zeng a madár
R
The bird song mourns
Barackfa virága
R
The flower of peach trees
Bárányfelhő árnyéka fut a tájon
R
The shadow of fleecy clouds runs over the land
Beoltottam egy bokor vadrózsát
R
Inoculated with wild rose bush
N.A. Be sok falut be sok pusztát bejártam
R
I traveled to many towns and many fields
Be sok notát eldaloltam
R
Many a song I have sung
Befútta az utat a hó
R
Snow covers the road
Benned láttam életemnek minden boldogságát
R
In you I saw all my life's happiness
Beszegődtem tarnócára bojtárnak
R
I'm an apprentice herdsman in Tarnóca
Beteg az én édesanyám
R
My dear mother is ill
Beteg vagyok, gyógyítani nem lehet
R
I am ill, there is no cure
Betyárlegény nehéz vasban
R
Highwayman in heavy chains
Beültetted a szívemet
R
You put my heart
Bevádollak az Istennél
R
I accuse you before God
Bevallom a nagyvilágnak
R
 I admit to everyone
Bevallom bunöm
R
I confess my sins
Bíbor alkonyfényben
R
On crimson sunsets
Bimbófakadáskor találkoztam véled
R
I met you at time of buds blooming
Biró Rozál tisztessége
R
Biró Roze's honour
Bíró uram, bíró uram
R (N)
Judge, my dear judge
Bíró uram,panaszom van
R
Your honor, I have a complaint
Bizony sokszor hazavárlak
R
Truly I await you home often
Bocsásd meg
R
Forgive me
N.A. Bodri
R
Bodri
Bodrog partján van egy város
R
There is a city by Bodrog River
N.A. Bogárhátú kis házikó
R
Beetle-backed little house
Bokrétát kötöttem
R
I tied a bouquet
Boldogságom lettel nékem
R
Become my happiness
Boldogtalan lehet az is (2e vers)
R
One can be unhappy (2nd verse)
N.A. Boldog vagyok véled
R
I'm happy with you
Boldog vagyok véled kis angyolom
C
I'm happy with you little angle
Bolyongok a nagyvilágban
R
Wander around the world
Búcsú a prímástól
R
Farewll to the Primas
Búcsúszóra. utolsóra
R
Farewell, for the last time
Búcsút int az ősz a nyárnak
R
The autumn waves goodbye to summer
N.A. Búcsúzáskor
R
A farewell
Búcsúzik a székely
R
 The szekely is saying good bye
Búcsúzik a vén cigány
R
 The old gypsy is saying good bye
Búcsúznak az aranysárga levelek
R
Good-bye golden-yellow leaves
Búcsúzz majd el szépen
R
Make your farewell nicely
Bujdokolva járok
R
Banished I walk
Bujdosik a kedves rózsám
R
My dear rose is hiding
Bújdosik az árva madár
R (N)
A lonely bird is furtive
Búra termett idö (Hej, búra ...)
R (N)
Time meant for grief
Búsan szól a kecskeméti
R
Melancholy sounds of Kecskemét
Búzát eszik a vadgalamb
R
Mourning doves feed on wheat
Búzavirág kékje
R
cornflower blue
Cifra tornyos szánkó
R
Colourful high sled
Cigányasszony hol az urad Cigányasszony hol az urad
R
Gipsy Woman where is your master
Cigány Panna
R
Gypsy Annie
Cigány vagyok, árok partján születtem
R
I'm a gypsy, born by the roadside
Cigány szívnek nem való a szerelem
R
Love is unbecoming a gypsy heart
Cisz-dúr nóta
R
C-Major song
Csak a nóta vigasztal meg
R
Only songs can console me
Csak azért szeretnék csalogánnyá válni
R
I want to become a nightingale
Csak azért teremtett
R
Was only created
Csak az lehet boldog ember
R
Happy man can only be.
Csak egy szál virágot küldöttem tenéked
R
I sent you only a single flower-stem
Csak még egyszer adjon vissza
R
Just once more would life give back
Csak még egyszer tudnék hazamenni
R
Oh, if I could go come
Csak őróla meséljetek orgonavirágok
R
 Lilac flowers, tell me about her only
Csak te benned bíztam
R
I trusted only you
Csak te kellesz a szívemnek
R
My heart needs only you
Csak te vagy a boldogságom
R
You're my only happiness
N.A. Csak titokban akartalak szeretni
R
I planned to keep my love a secret
N.A. Csavargok az utcátokon
R
I'm roaming the streets
Csendes ember lett belolem
R
I've become a quiet man
Csendes lett a falu rossza
R
The evil of the village became quiet
Csendes nyári holdas este
R
On a quiet moonlit summer evening
Csendes szavú legény voltam,
R
I was a soft spoken lad
Cserebogár, sárga cserebogár
R (N)
May bug, yellow may bug
Cseresznyefa virágzáskor
R
The cherry tree is blooming
Cserfaerdő újra zöldül
R
The oak forest is once again green
Csermák verbunkos
R
Verbunk of Csermák
N.A. Csiba révi emlék
R
Csiba Ferry memento
Csillag fényes nyári estén
R
On a starlit summer evening
Csillaghullás idejében (éjszakáján)
R
During a time (a night of) of shooting stars
Csillag szemű szép cigánylány
R
Lovely gypsy girl with eyes like stars
Csillagtalan éjjel
R
Starless night
Csillagtalan sötét éjjel
R
Starless dark night
Csináltatok egy hegedűt
R
I will have a violin made
Csipkés a szőlő levele
R
The leaf of grapes is jagged
N.A. Csillogó kis gyürű
R
Small sparkling ring
Csodás magyarnóta
R
Lovely Hungarian songs
Csókolom a kis kezed
R
I kiss your little hand
Csókolom a szádat
R
I kiss your lips
Csöndes már a falu
R
The village is quiet
Csöndes már az ereszalja
R
Newbie already eavesdrop
Csöndes már az öreg legény
R
The old-boy is quiet
Csonka - Magyarországnak
R
Dismembered Hungary
Cudar ember voltam
R
I was a wicked man
Dal a turulmadárról
R
 Song about the turul-falcon
Dal az édesanyárol
R
A song about mother
Dalolgatok úgy, mint régen
R
I'm humming, like before
Dalos ajkú barna kislány
R
Brunette with a voice like a song
Dankó Pista hegedűjét
R
 Danko Pista's violin
Darumadár fönn az égen
R (N)
Cranes high in the sky
Darumadár, gyere velem
R
Crane, come with me
Darumadár ha elszáll
R
If the crane flies away
Darumadár útnak indul
R
The crane starts out
Daru megjön megy a gólya
R
 Cranes arrive 'n storks leave
De csináltattam egy palotát
R
I have made me a palace
De jó hazamenni
R
It's good to go home
De jó volna, de jó lenne
R
but it would be nice
De jó volna veled lenni
R
Being with you would feel good
De jó volt a Dunaparton
R
It was very good on the riverside of Danube
De kitudnám panaszolni magamat
R
How I'd like to lay out my soul
De mért haltál meg anyám
R
But why did you die mother
De rossz helyen kerestem
R
I searched in the wrong places
De szép is volt az a tavasz
R
That spring was so very nice
De szép is volt, mikor dalolt...
R
Oh how lovely he sang
De szerelmes volt a falu legszebb leánya De szerelmes volt a falu legszebb leánya
R
I was in love with the beautiful daughter of the village
De szeretnék csak még egyszer
R

How I want just one again

De szeretnék én a régi kis falumba visszatérni
R
How I'd like to return to my old little village
De szeretnék hazamenni
R
I'd love to go home
De szeretnék madár lenni
R
How I'd love to be a bird
De szeretnék kis falumba
R
I'd love to in my little village
De szeretnék meseország kiskirálya lenni
R
I'd love to be king of fairyland
De szomorú a nótátok
R
 Your song is so sad
De szomorú ember lettem
R
What a sad man I have become!
Debrenenben voltam Debrenenben voltam, a Nagyerdoben jártam
R
I was in Debrecen, I went to the Great Forest
Debreceni nagyerdoben
R
In the great forest of Debrecen
Délibábos álmok
R
Illusory dreams
Delvidéki kis faluban
R

Little village in Delvidék (southern territories)

N.A. Deres a fű
R
The grass is dewy
Deresedik már a hajam
R
Deresedik had my hair
Deresedo hajszálaid simogatom
R
I stroke your grey peperred hair
Deres már a határ
R (N)
White frost on the fields
Dér hullott már a rózsára
R
Frost has fallen on the rose
Dicsértessék, szól a legény
R
 Praise the lord, greets the lad
N.A. Dömötör
R
Dömötör
Drága alföld, szüloföldem
R
Dear Plains, my homeland
Drága Édesanyám
R
My dear mother
Édesanyáknak
R
For all mothers
Édesanyám csókja
R
 My dear-mother's kiss
Édesanyám, édesanyám
R
 Mother, dear-mother
Édesanyám felnézek az égre
R
I look up to my mother in heaven
Édesanyám haja fehér, mint a hó
R
 My mother's hair is snow white
Édesanyám, hazamegyek
R
My mother, I'm going home
Édesanyam imakönyve
R
My mother's prayer book
Édesanyám is volt nékem
R (N)
I did have a dear mother
Edesanyam kosse fel a kendot
R
Mother dear, tie your scarf
Édesanyám kössön kendőt
R
Dear mother put on a kerchief
Édesanyám, lelkem
R
Mother dear, good soul
Édesanyám, miért hull a könnye
R
Mother dear, why do your tears fall
N.A. Édesanyám ne sirasson
R
Don't cry for me dear mother
Édesanyám sírját
R
 My mother's grave
Édesanyám, te jó asszony
R
Dear mother, you dear woman
Édesapám emlékére
R
To my fathers memory
Édes tündérmese
R
Sweet fairy tale
Égbe nyúló jegenyefák
R
Poplar trees reaching skyward
Eger vár viadaljáról való ének
R
After waiting for mice
Egész úton hazafelé
R
On the trip home
Egy ablaknál állj meg cigány
R
Gypsy, stop by a window
Egy csillaggal szegényebb lesz
R
There will be by one less star
Egy csillag sem ragyog
R
 Not a star shines
Egy csokorba szedtem sok-sok halványsárga rózsát
R
Made a bouquet of many pale-yellow roses
Egy gyergyói
R
 From Gyergyo
Egy Jóska van a faluban
R
Joska in the village
Egy két évvel ötven felett
R
 A few years past fifty
Egy kicsike virág
R
A little flower
Egy körúti palotában
R (N)
In a palace on the avenue
Egykrajcáros levélpapír
R
One-cent letter paper
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát
R (N)
I counted 100 roses on one bush
Egyszer régen otthon voltam
R
Once upon a time I was at home
Egyszer voltam boldog
R
Once I was happy
Egyet kérek csak Tetoled
R
One thing I just learned
Egyetlen egy boldog percre
R
For just a single happy moment
Egy vén sas búsan néz a pusztába
R
An old eagle looks wistfully at the plains
Éjfélkor a bálteremben
R
Midnight in the ballroom
Éjszakáról éjszakára
R
Night after night
Éjszaka volt, amikor én születtem
R
It was night when I was born.
Éjszakázó ember vagyok
R
I'm the kind who parties all night
Eladtam (Eladom) a fehér gulyám
R
I sold (I'll sell) my white (cattle) herd
Él a magyar nóta
R
The Hungarian songs
Él a magyar mindörökké
R
Hungary lives forever
El-eljárok a templomba imádkozni
R
Occationally I pray in the church
Élet, élet, betyár élet
R
Life, life, outlaw life
Elfáradt az öreg prímás
R
The old violinist is tired
Elfelejtett kedves arcot
R
I forgot your lovely face
Elfelejtünk minden csókot
R
We leave off all the kisses
Elhagyott a szép Szerelmem
R
My lovely Sweetheart left me
Elhervadt már a régi kert
R
The old garden has bloomed away
Elhibáztam az életem
R
I ruined my life
Elindultam a postára
R
I started for the post-office
N.A. Elindult a tavasz feléd
R
Spring is approaching you
Elhagyott az asszony, egyedül maradtam.
R
My woman left me, I am alone
Eljártam (eljárok) én a templomba
R
Used to go (I'm going) to church
Elkerülhetsz messze engem
R
You may avoid me for good
Elkerülsz, mert szegény vagyok
R
You avoid me, because I'm poor
Elkerült a jószerencse
R
Avoid good luck
Elkerültem kisfalumból
R
I left my little village
N.A. Elkoptatott már az élet
R
Life has worn me down
Elküldöm a levelemet
R
I'm sending my letter
Elküldtem egy rózsaszállal
R
I sent it with a rose
Elállt a szél virradóra
R
The wind stopped at dawn
Ellopták az apám sirját
R
 They stole my father's grave
Elmegyek ablakod előtt
R
I go under your window
Elmegyek a templom mellett
R (N)
I walk along the church
Elmegyek az életedből
R
I'm getting out of your life
Elmegyek az esküvodre
R
I'll go to your wedding
Elmegyek én messze tőled temp
R
I'm going far away from you
N.A. Elmegyek már rózsám
R
I'm leaving, my rose
Elmennék én kondorosra
R
I'd go to Kondoros
Elmennék én tihozzátok estére1
R (N)
I'd go to your place tonight 1
Elmondanám néked, mennyire szeretlek
R
I would tell you how much I love you
Elmondom, hogy mit szeretnél
R
I'll tell you what you want
Elmúlik a legszebb nyár is
R
The most beautiful summer passes
Elmúlt egy nap újra
R
Another day gone again
Elnézem a naplementét
R
I'm watching the sunset
Elpihent az öreg gulya
R
The old cattle are resting
Elrabolta a Balaton
R
Kidnapped by the Balaton
Elragadta galambomat
R
My lover drowned in Lake Balaton
Elrontottam az életem könnyelmu szeszéllyel
R
I ruined my life with frivolous whims
Elsírt könnyek
R
Cry tears
N.A. Elsírom egy rózsaszálnak
R
I'll cry into a rose
Elszakadt a subám háta
R
My sheepskin coat split down the back
N.A. Elszakadt a szoknyám széle
R
The bottom of my skirt is torn
Elszálltak a fecskék
R
The swallows flew away
Elszálltak az évek
R
 The years flew by
Elszállnál-e dalosmadár
R
Songbird would you fly-away
Élt egy asszony
R
 There lived a woman
Eltemetem a bánatom
R
I bury your grief
Eltörött a Dankó Pista nótás hegedűje
R
Danko Pista's violin broke
Eltörött a Hegedűm
R (N)
My fiddle broke
Eltörött a kutam gémje
R
The arm broke on my shadoof-well
Eltörött az ezüsthangú tilinkóm
R
My silver bell broke
Eltüntek az álmok
R
The dreams are gone
N.A. Elváltunk már rég egymástól
R
We separated long ago
Elveszett a nótás kedvem
R
I no longer feel like singing
Elvitte a víz a pallót
R
The water swept the plank away
Elvitte az ősz a nyarat
R
The autumn took away the summer
Ember ember
R
Man oh man
Emlékeink elkísérnek
R
Our memories follow us
Emlékszel a nótára
R
Do you remember the song
Én csak azért születtem meg
R
I was born just because it ...
Engem aztán senki ne sajnáljon
R
No one should pity me
Engem se teremtett bűnösnek az Isten
R
God did not create me sinful
N.A. Engem soha nem szeretett
R
Never did love me
Én gyönyörüségem
R
The apple of my eye
Én is hittem egyszer
R
Once I believed
Én lassan öregszem
R
I age slowly
Énnálam már nem újság
R
It's no news to me
Énnálam egy boldog óra
R
A happy hour with me
Énnekem a boldogságban
R
In my happiness
Én sem vagyok rosszabb
R
I'm no worse
Én vagyok a legszomorúbb
R
I am the saddest
Enyém lett a legszebb rózsa
R
Mine were the most beautiful roses
Erdélyországban van az én hazám
R (N)
Transsylvania is my country
Erdőben nyíló gyöngyvirág
R
A forest with blooming lilies
N.A. Erdő, erdő,sűrű erdő árnyába
R
Woods, woods, in the shade of thick woods
Erdo,erdo zöld nagy erdo Erdo,erdo zöld nagy erdo
R
Forest, forest green large forest
Erdő mélyén kakukkmadár szépen szól
R
Deep in the forest the cuckoo-bird sings
Erdőszélen nagy a zsivaj
R
There is great commotion by the forest
Eresz alatt fecskefészek
R
Swallow nest under the eaves
Ereszkedik le a felhő
R
The cloud is lowering
Érzed e, hogy gondolok rád
R
Can you feel when I think of you
Esik eső hegyen-völgyön
R
Rain in the mountains and valleys
Esik eső sűrű cseppje (100 szál gyertyát)
R
Rain falling in large droplets
Esküvő van a faluban
R
There is a wedding in the village
Este ha lefekszik
R
At night when she goes to bed
Esteledik, szürke a táj
R
Night is falling, the land is grey
Esthajnali csillag búcsút int
R
The morningstar blinks goodye
Eszem azt a szép szemedet
R
Love those eyes of yours
Ez a Föld a Hazám (Az estharang)
R
This land is my homeland
Ez a kisdal mondja
R
This little song says
Ez a kislány de megnőtt
R
This girl is grown up
Ez a legszebb emlék
R
This is the happiest memory
Ez a vonat
R (N)
This train
Ez egy boldog óra
R
This is a happy hour
Ezer színben pompázik még
R
One thousand brilliant colors
Ezer szónak egy a vége
R
Endless words end with a single one
Ezüst haját simogatom
R
I'm caressing the silver hair
Ezüsthajú öregapám
R
Silver-haired old father
N.A. Ezüst nyárfa
R
Silver poplar
Ezüst tükrös kávéházban
R
Coffehouse with silver mirrors
Falu szélén
R
At the edge of the village
Falutokból a hírt hozzák   
R
Village of America in the news
Fáy Lenci Nótája
R
Song of Lenci Fáy
Fecskemadár
R
Swallow bird
Fecském fecském
R
My swallow
Fehérfürtös akácfának
R
White clustered acacia tree
Fehér galamb száll a falu felett
R (N)
White doves fly above the town
Fehérhajú édesanyám
R
My white-haired mother
Fehérhajú öregapám
R
My white-haired grandfather
Fehér őszi rózsa nyilik száz
R
A hundred white roses bloom
Fehér rózsa virult
R
White rose bloomed
Fehér selyem csipkés szélű
R
Lace-edged white silk
Fehér szegfucsokor
R
White carnation bouquet
Fehér virágokkal van az oltár telve
R
The altar is loaded with white flowers
Fejem fölött gyorsan repülnek az évek
R
The years are swiftly passing me by
N.A Fekete az en banatom
R
My sadness is dark as black
Fekete bánat van
R
There is black sorrow
Fekete ég sötétjében
R
In the dark black sky
Fekete éjszaka borulj a világra
R
Dark night cover the world
Fekete faluban,csak két torony látszik
R
The dark village with only two towers appearing
Fekete szárú cseresznye
R (N)
Black stemmed cherries
Fekete szem éjszakája
R (N)
Black eyes of night
Felednélek, felednélek
R
I would forget you
Felhő szállt a Nagyerdőre
R
A cloud has set over the Nagyerdő
Felhőtelen csillagtalan estelen
R
Cloudless starless night-ness
Feljött márc vén öreg hold
R
The ancient moon has risen
Feljött már a göncölszekér
R
The big dipper is in the skyr
Felleg borult az erdőre
R
Clouds gather over the woods
Fellépése a Gyulai Várfürdo Színpadán
R
Performance on Gyula Castle Stage
Felmegyek az Úristenhez egy új szívet kérni
R
I'm going up to the Lord-god for a new heart
Felragyogott a holdvilág
R
The moon came up bright
Felragyogott a Menybolton
R
.... came up bright
Félreállok az utadból
R
I'll get out of your way
Felszántják a földet
R
They are plowing the field
Fenn az égen csillagsereg
R
Countless stars in the sky
Fergeteges nyári zápor
R
Stormy summer rain
Fergeteg dúlt
R
A hurricane blew
Fergeteg út, vihar tombol
R
Storm raged over the path
Fölmegyek a szőlőhegyre
R
I go atop to the vineyard
Forgószélnek, sodrószélnek
R
Whirlwind, windstorm
Forró nyári éjszakában
R
Hot summer night
Fürdik a holdvilág
R (N)
The moon is swimming
Fut egy patak a Tiszába
R
A stream runs into the Tisza
N.A. Futóbolond
R
Raving lunatic
Fütyül a szél az
R
Whistling in the wind
Galamb száll a Hortobágyon
R
Doves over the Hortobágy
Galamb száll a Hortobágyon 1
R
Doves over the Hortobágy 1
Galamb száll a Hortobágyon 2
R
Doves over the Hortobágy 2
N.A. Galambpostán megy a levél
R
A letter by carrier-pigeon
Galambszívet örököltem
R
I inherited a pigeon's heart
Gerle madár
R
Turtle-dove
Gerlemadár messze repül
R
Turtle-dove flying away
Gesztenyefák árnyékában
R
In the shade of chestnut trees
Gondolatban nálad Vagyok
R
In my thoughts I'm with you
Gondtalan volt az életem
R
Carefree life
Gond tartja a kapufámat
R
My gate is made of worry
Gondviselő édesapám
R
My caregiver father
Gonosz vagyok hozzád
R
I am wicked to you
Gyalog hazafelé Gyalog hazafelé
R
Walking back home
Gyalogutak, dűlőutak
R (N)
Walkways, pathways
Gyere Bodri kutyám
R
Come to me, my dog Bodri
Gyere drágám
R
Come my precious
Gyere haza, kincsem
R
Come home, darling
Gyere prímás, jó barátom
R
Come to me band-leader, my friend
Gyere velem akáclombos falumba
R
Join me in my acacia covered village
Gyere velem az erdőre
R
Come with me to the forest
Gyergyón innen
R
Before Gyergyó
Gyermekemnek
R
My child
Gyógyítgatom a lelkemet
R
I am curing my soul
Gyöngyvirágos kis kertedben
R
In your garden of lilies (of the valley)
Gyöngyvirágtól
R
From the lily of the valley
Gyönyörut álmodtam
R
Wonderful dream
Györkei halgato
R
Slow song from Gyorke
N.A. Ha a boldogságra egyszer rátalálnék
R
If I ever find happiness
N.A.. Ha az égen ragyognak
R
If stars shine in the sky
Ha az enyém volnál
R
If you were mine
Ha az Isten nem egymásnak teremtett
R
If God did not make us for each other
Ha bemegyek a templomba
R
If I enter the church
Ha egy asszony szerelmet vall
R
If a woman declares her love
Ha egyetlen egyszer
R
If only once
Ha egy őszi estén
R
In an evening during autumn
Ha elmegyek nemsokára
R
If I shortly leave
Ha elmentél ne jöjj vissza
R
If you left not to come back
Ha én egyszer sírni (hinni) tudnék
R
If I could only cry (believe)
Ha én egyszer hinni tudnék 2
R
If I could only cry (believe)
Ha én gazdag lennék (volnék)
R
If only I were rich
Ha én virág
R
If I were flower
Ha felkapom azt a tükör fényes baltámat
R (N)
If I grab my polished shiny ax
Ha hűtlen is lettél hozzám
R
Even if you are untrue to me
Ha majd egyszer a síromon
R
Once may upon my grave
Ha majd egyszer a szívemben
R
Once, if in my heart
Ha majd egyszer az utamon
R
If once in my travels
Ha majd egyszer úgy érzed
R
If you ever feel like it
Ha majd minket újra összehoz a végzet
R
When we will be again united by destiny
Ha meghalok, csillag leszek
R
If I die, I'll turn into a star
Ha meghalok egyszeru fa koporsóba
R
When I die plain wooden coffin
Ha meghalok majd elásnak (Eger)
N
If I die they would bury me (drinking song)
Ha meguntál kisangyalom
R
If you're tired of me my angel
Ha nagyon feszítik elpattan a húr
R
Strings snap if overstretched
Ha nem lenne napfény
R
If there were no sunshine
Ha nem volna napfény
R
If you don't have sunlight
Ha odafönn talákoznánk
R
If we happen to meet up (in heaven)
Ha rám nézel, úgy érzem
R
If you look at me, I feel ...
Ha rossz vagyok hozzád
R
If I'm mean to you
Ha szívedbe zárnál
R
If you take me into your heart
Ha te tudnád mit szenvedek
R
If you'd know how I suffer
N.A.. Ha útjaink szét is váltak
R
Though our ways parted
Ha visszatekintek elszállt éveimre
R
As I review my fleeting years
Hajlik a jegenye
R (N)
The poplar bends
Hajlik a nád a sárréti mocsárban
R
The reeds are bending in the swamps
Hajnalcsillag ne ragyogjál
R
Do not shine Morningstar
Hajnallik már, majd megvirrad
R
Dawn has followed dawn
Hajnalodik, felkel a Nap
R
Dawn is here, the sun is rising
Hálás szívvel, tisztelettel
R
With grateful heart and respect
Hálával gondolok
R
I think with gratitude
Hallgattam a madár dalát
R
I listened to the songbird
Hallgatom a szellot
R
Listening to the breeze
Hallottam egy régi nótát
R
I heard an old song
Halványlilafúrtos orgona virágok
R
Trusses of pale purple lilac flowers
Halványsárga rózsát
R
Pale-yellow rose
Hamvas fehér arcod
R
Your pale white cheeks
Hány karácsonyt adnak nékem
R
How many Christmas are give me 
Hányszor mondtunk nagy szavakat
R
How many times we said fine words to one another
Harag nem volt lelkemben
R
There was no rage in my soul
Harangoznak a mi kis falunkban
R
The bells ring in my little village
Hargitai fecskemadár
R
Swallows of Hargita (mountain)
Harmat Ilon a farsangon
R
Ilene Harmat at carnival
Hársfavirág illatozik
R
The linden blossom smells sweet
Hazajöttem hozzád
R
I came home to you
Hazajutok-e meg
R
Will I ever return home
Hazámba Vágyom
R
Iwould like to be in my own country
Hazamegyek kisfalumba
R
I'm going home to my village
Hazudik a muzsikaszó
R
The sound of music tells a lie
Hazudnak a gyöngybetűk
R
The pearly letters lie
Hegedumbol felsír, zokog
R
The violln cries, sobs
Hegedünek a négy húrja
R
Four srtings of the violin
Hegedűlnek, szépen muzsikálnak
R (N)
They are playing the violin well
Hej cigány, hallod é
R
Hey gypsy, listen
N.A. Hej gazduram, adja ki a béröm
R
Hey master, give me my wages
Hervad már az öszi rózsa levele
R
The leaves of the fall rosebush is wilting
Hét csillagból van a göncöl szekere
R
The Big Dipper has seven stars
Hiába imádlak, hiába szeretlek
R
I love in vain, in vain I love
Hiába is csalogatnak
R
It's no use enticing me
Hiába is mondod hogy a szíved másé
R
Don't tell me your heart belongs to another
Hiába irsz már levelet
R
No point writing anymore
Hiába süt a világra
R
In vain shines the sun
Hiába szeretlek
R
It's no use loving you
Hiába vagy gazdag ha szegény a szived
R
What if you're rich if your heart is poor
Hiányzik valaki
R
Someone is missing
Hideg őszi éjszakálon
R
A cold autumn night
Hinni kell a boldogságban
R
Believe in happiness!
Hívlak akkor is ha nem jössz
R
I'll call you even if you won't come
Híres cigány hegedűjén
R
On the violin of famous Gypsy
Hó fedte be azt az utat
S
Snow-covered on the way
N.A. Hogy lehet egy asszonyt ennyire szeretni
R
How can anyone love a woman so
Hogy mondjam meg néked
R
How can I tell you

Hogyha édes ajkad

R
If sweet lips
Hogyha egyzer a szerelem
R
If love has once…
Hogyha egyszer bekopognál
R
If you once knock on the door
Hogyha fáj a szíved
R
If your heart aches
Hogyha keresni szeretném
R
If I wish to search you out
Hogyha ir majd édesanyám
R (N)
If my dear mother writes
Hogyha lát is nap-nap után
R
If she sees me day-to-day
Hogyha lázas ajkam
R
When my feverish lips
Hogyha néked hinni tudnék
R
If I could believe you
Hogyha te azt tudnád
R
If you only knew
Hogyis felednélek
R
How can I ever forget you
Holdvilágos éjszakában
R
In a moonlit night
Holdvilágos éjszakákon
R
On moonlit nights
Holdvilágos, csillagos az éjszaka
R
Moonlit, starlit night
Holdvilágos május este
R
On a moonlit may evening
Holdvilágos őszi estén
R
On a mooonlit fall day
Hol kóborolsz édes álom
R
Where a sweet dream wanders
Holló lovam lába nyomát
R
Hoofmarks of my black horse
Honvágy
R
Homesick
Hosszú téli éjszakákon
R
Long winter nights
Hosszú útnak hosszú pora
R
Constant dust of a long road
Hová repülsz fecskemadár
R
Where are you going, swallow
Hová sodorta a szello
R
Where the breeze swept
Hová viszi az őszi szél azt
R
Where does the fall wind carry it
Hóvirág nyílt az erdoben
R
Snowdrops open in the forest
Hozzád küldöm ezt a kis dalt
R
I'm sending you this little song
Hűtlen lett egy asszony
R
A woman became unfaithfull
Hull a hó Hortobágyon
R
Snow is falling in Hortobágy
Hull a levél a virágról
R
The leaves are falling of the flower
Hull a zápor kinn a pusztán
R (N)
A thunder-storm over the Puszta
Hull az esö, sűrű cseppje
R
Rain is falling, heavy droplets
Hullámzik a búzatenger
R
The sea of wheat is billowing
Hullik az akácfa lombja
R
The locust leaves are falling
Hulló csillag
R
Shooting star
Hulló csillag keresi
R
Shooting Star is shining
Húzzad a keserves nótát
R
Drag this bitter sing
Húzzad húzzad azt a nótát
R
Play, play that song
Húzzátok cigányok
R
Play gypsies
Iboyan
R
Iboyan
Icipici mézes szívem
R
My tiny sweet heart
Idegenben keserübb a sírás
R
Tears are more bitter in exile
Idegen itt nekem
R
I am foreign hrere
Idehaza nyílnak már a mezei virágok
R
At home, the meadow flowers bloom
Igyon jó bort minden ember
R
Good wine for every man
Így mulattak régen szép magyar honban
R
This is how Hungarians partied in the past
Illatoznak a virágok
R
The flowers are fragrant
Imádság a magyar nóta
R
Hungarian songs are like prayers
Imádság már az is
R
That's like a prayer
Irenkének a notája
R
Irene's song
Írom a levelem
R
I'm writing my letter
Ismerek egy büszke asszonyt
R
I know a haughty woman
Ismertem egy kislányt
R
I knew a girl
Isten, Östen
R
God, Oh-god
Isten veled kicsi falu
R
Good bye little village
Iszom, iszom
R
I am drinking
Itt hagyom a falutokat
R
I'm leaving your village
Itt hagyott az asszony
R
My wife left me
Itt hagytak az álmok
R
My dreams left me
Itt vagy velem álmaimban
R
You are with me in my dreams
Jaj babám babám
R
Woe my love my love
Jaj, de bajos a szerelmet titkolni
R
How difficult it is to hide the love
Jaj, de nagyon zúg a vihar
R
Oh, how strong the tempest is booming
Jaj de rosszak az emberek
R
People are so cruel
Jaj de sokan voltak, akiket szerettem
R
My, how many I've loved
Jaj, de szépen muzsikálnak
R
Oh, how lovely they play
Jaj de szépet álmodtam 1
R
My I had a lovely dream 1
Jaj,de tüzes a ló Jaj, de tüzes a ló
R
O what a fiery horse
Jaj Istenem de megvertél
R (N)
My God how you punish me
Jaj, Istenem, mit csináljak
R
My God, what am I to do
Jaj mit hallok magyar nótát istenem
R
My God, I'm hearing a magyar song
Jaj, nézz ki anyám az ablakon
R
Oh, mother look out the window
N.A. Jaj szél fúj a hegy oldaláról
R
Wind blowing off the hillside
János Vitéz
R
János Vitéz (Poetic hero by Petőfi Sándor)
Járok, kelek a határban
R
Walking, I'm roaming the fields
Játszottam én az élettel
R
I played in my life
Jégvirágos hideg tél volt
R
It was winter with frost laced windows
Jó bor mellett szól a nóta (mulatós)
R
Singing and music with good wine
Jóra nevelt édesanyám
R
My mother brought up me to be good
Jó volna a bánat
R
It would be great sorrow
Juhászlegény
R (N)
Young shepherd
Káka tövén költ a rucza
R (N)
Ducks hatch under the rush
Kalapom a hídra lököm
R
The hat of Loko bridge
Kakukkmadár az erdőben
R
Cuckoobird in the woods
Kakukkmadár búsan dalol
R
Cuckoobird sings mournfully
Kapu, bejárat (Czech?)
R
Gate, entrance
Kár valakit visszahivni
R
Useless to call someone back
Kasza után rí a búza
R
After the mowing of the wheat
Kéket nyílik az ibolya
R
The violet blooms with blue flowers
Kék ibolya búra hajtja a fejét
R (N)
Blue violets hang in sadness
N.A. Kék ibolya, fehér szegfü
R
Blue violet, white carnation
N.A. Kék ibolyák nyiltak
R
Blue violets blooming
Kéklő nefeljcset szedtem kinn a pusztán
R
In the field I picked blue forget-me-not
Kék nefelejcs
R
Blue forgetmenot
Kendő, kendő, csipkésszélű
R
Handkerchief, lacy handkerchief
Kérdezem a fellegeket
R
I ask the clouds
Kerek ez az erdő
R
This forest is all around
Keresek egy álmot
R
I'm seeking a dream
Keresek egy csendes zugot
R
I am searching for a quiet nook
Keresek egy régi utcát
R
I'm searching for an old street
Keresem a boldogságom
R
I am searching for happiness
Kereslek téged jó anyám
R
I'm looking for you dear mother
Keressük a boldogságot
R
We're seeking happiness
Kerestem a legszebb szót
R
I was searching for nice words
Keresztúri nagyvásárból
R
From the fair of Keresztúr
Keresztútnál áll egy nyárfa
R
A poplar stands by the crossroad
N.A. Kergetek egy álmot
R
I'm chasing a dream
Kertem alatt jár a postás
R
The postman walks along my gate
Kértem az istentöl
R
I asked God
Keserü a borostyánfa levele
R
Ivy leaves are bitter
Késon hullat az akácfa levelet
R
Late surge of acacia leaves
N.A. Késő őszidőben
R
Late autumn
Két babonás szép szemednek
R
Your mesmerizing eyes
Két kis arany karikának
R
Two little golden rings
N.A. Két kis fehér bárányfelhö
R
Two little fleece-clouds
N.A. Két rózsa
R
Two roses
Két szárnya van (Balaton)
R
Has two wings (from Balaton)
Kétszer nyílik az akácfa virága
R
Acacia flowers bloom twice
Ketten vagytok a szívemben
R
Two are in my heart
Kicsi fehér meszelt szoba
R
Small white-washed room
Kicsiny piros mézes szivem
R
My sweet tiny red sweetheart
Kidőlt keresztfának nem köszön már senki
R
Noone bothers to salute the overturned cross
Kik nem tudják bánatimat
R
Those who do not know my sorrow
Kik nem tudják, hogy ki vagyok
R
Those who don't know who I am
Kilencet ütött az óra
R
The clock struck nine
Kimegyek a Kevi vén temetobe
R
I go to the old cemetery Kevi
Kimegyek a temetőbe
R
I'm going to the cemetery
Kimegyek a temetőbe 2
R
I'm going to the cemetery 2
Kimegyek a temetőbe 3
R
I'm going to the cemetery 3
Kimegyek az éjszakába
R
I go into the night
Kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet
R
I offered my foolish heart to anyone
Kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet 1
R
I offered my foolish heart to anyone 1
Kinek szive bánatos
R
Whose heart is sad
Kinyílott az akácfa
R
The locust trees are blooming
Kinn a pusztán Átokházán
R
On the plains in Átokháza
Kint a pusztán szántok vetek
R
I'm tilling, sowing out on the puszta
Kint lakom én Kisperjésen
R
I live out in Kisperjés
N.A. Kipattant a búza szeme
R
The grains of wheat popped out
Kisasszony napjára
R
Our Lady of "Fall" (Sept. religious day)
Kis falu a Dunántúlon
R
Small town in Transdanubia
Kis falu a Maros partján
R
Small village by the Maros
Kisgyermek koromban
R
When I was a child
Kis kapu
R
Small gate
Kiskereki betyárcsárda
R (N)
Outlaw's csárda at Kisberek
Kiskertemben most nyilott ki
R
Just blooming in my little garden
Kiskertemnek kis lakója
R
Small tenant in my small garden
N.A. Kisújszállás, Püspökladány, Debrecen
R
Kisújszállás, Püspökladány, Debrecen (3 towns)
Kis utcátok csupa illat
R
Your street is full of aroma
Ki tanyája ez a nyárfás
R
Who lives among these poplars
Kitették a holtestet az udvara
R
The dead niht at the courtyars
Kit gyászol a fecskemadár
R
Whom does the swallow mourn
Ki tanittot téged
R
Who you educate
Ki tudja, hogy mért fáj a szív
R
Who knows why the heart aches
Ki tudja hogy mért mennek el ily gyorsan
R

Who knows why they left that fast

Ki tudja hogy mért mentél el
R
Who knows why you left
Ki volt az az asszony
R
Who was that woman?
Kizöldült az öreg Bakony
R
The old Bakony mountains turned green
Kóbor őszi széllel
R
With the wandering autumn wind
Kócos fejed, ha rám hajtod
R
If you lean your tousled head on me
Köd elottem, köd utánam
R
I disappear into the fog
Kondorosi csárda mellett
R
Next to the csárda in Kondoros
Könnycseppek az út porában
R
Tears on the dusty road
Könny csillog
R
Light shines
Könnyek nélkül élni könnyebb
R
Better to live without tears
Kopognak az esőcseppek
R
Raindrops are tapping
Kopott betyár, öreg betyar
R
Shabby highwayman, old highwayman
Korán reggel harmatos a liliom
R
Early morning leaves dew on lilies
Körül csillagos as ég
R
Surrounded by night stars
Köszönöm a boldogságot
R
Thank you for the happy times
Köszönöm a hűségedet
R
Thanks for your loyalty
Krasznahorka büszke vára
R (N)
Proud Fort Krasznahorka
Künn a pusztán szántok-vetek
R
Outside that purely intended for rivals
Kurucz Noták (Tyukody)
R (N)
Kurucz Songs
Lassú Nóta
R
Slow song
Lassú Nóta Ckariphon
R
Slow song Ckariphon
Látom a csillagos eget
R
I can see the starry sky
Láttál-e már csillaghullást
R
Have you ever seen the shooting stars
Lavotta első szerelme
R
Lavotta's first love
Leesnek a téli havak
R
Winter snows fall
Lefutott egy csillag
R
A star streaked down
Legszebb, legédesebb dalom
R
My best and sweatest song
Lehullott a cseresznyefa virága
R
The cherry blossoms have fallen
Lehullott a csillogó hó
R
Bright snow has fallen
N.A. Lehullott a piros rózsa
R
Red roses are gone
Lehullot a rezgő nyárfa ezüst
R
The leaves of the shimmering aspen fell
Lehullot a rezgo nyárfa ezüst 1
R
The leaves of the shimmering aspen fell 1
N.A. Lehullott a rózsabokor nyíló szép virága
R
The lovely blooms of the rosebush have fallen
Lehullott a rózsalevél
R
The rose leaves fell down
Lehullott a vadgesztenye apró fehér szirma
R
The tiny white petals of the horsechestnut are gone
Lehullott az égről egy ragyogó csillag
R
A shining star fell down from the sky
Lehullott az öszirózsa levele
R
The leaves of the fall rosebush have fallen
Lehullott egy rózsa
R
A rose has bloomed away
Lekaszálták már a rétet
R
Hay is made in the meadows
Lélek van a hegedumben
R
My violin has a soul
Lement a nap a maga járásán
R (N)
The sun went down on it's path
Lemondás
R
Resignation
Lemondok az éjszakákról
R
Waive the nights
Lesz-e még egy boldog óránk
R
Will there be happy hours for us?
Leszaladt egy hullócsillag a bársonyos égen
R
A shooting star ran down the velvet sky
Leszedték a Turulmadárt
R
They took down the turul-falcon
Letagadok minden könnyet
R
I deny all tears
Letéptem egy piros rózsát
R
I picked a red rose
N.A. Letörött a galy
R
The bough broke off
Levelem jött a falumból
R
I received a letter from my village
Levelem, levelem utolsó levelem
R
Letter, letter, my final letter
Leveles az erdő
R
Thick is the forest
Levelet hozott a postás, édesanyám küldte
R
The postman brought a letter, my mother sent it
Lila krizantémok
R
Purple chrysanthemums
Lökösházi puszta szélén
R
Near the puszta of Lökösház
Lopva jártam hozzád
R
I furtively came to you
Ma egy éve
R
One year ago
Ma van Húsvét napja
R (N)
Today is Easter Sunday
Maga az első bűnös asszony
R
You are the first evil woman
Maga is csak úgy bánt vélem
R
I'm only treated by him
Magas jegenyefán sárgarigó fészek
R (N)
Yellow thrush nest on a tall poplar
Magosan repül a daru
R (N)
Cranes fly high
Maga tanított meg, szépasszony
R
You taught me to love, my beauty
Magyar földről sodor a szél
R
The wind sweeps from Hungarian lands
Magyar hazám
R
Hungarian homeland
Magyarnak lenni büszkeség
R
Proud to be Hungarian
Magyar tenger olyan szép vagy
R
Hungarian Sea you are so beautiful
N.A. Május reggel harmat csillog
R
Dew shimmers in May mornings
Mandulafa mandulafa
R
Almond tree, almond tree
N.A. Madárdalos erdőn
R
Forest with bird songs
Már azt hittem, valóság lesz.
R
I thought it becomes reality.
Marika
R
Marie
Már megmondta az anyám
R
I told my mother
Maros menti álmok
R
Dreams by the Maros River
Maros menti fenyves erdő aljába
R
In the forest by the Maros
Másodszor is nyít az akác
R
The acacia does bloom twice
Megadom magam a sorsnak
R
I surrender to fate
Megállok a keresztútnál
R
I stop at the crossroad
Megállok a régi háznál
R
I stop by the old house
Megállok az udvarodon
R
I stop in your yard
Megállok egy sírkeresztnél
R
I stop by a cross on a grave
Megbotlott a kispej lovam lába
R
My bay's foot stumbled
Megéhülök, előveszem bicskámat
R
I'm hungry, I take out my knife
Megérem még azt az időt
R
I will live to see that time
Megfogadtam az Istennek
R
I vowed to God
Megfordítom kocsim rúdját
R
I turn my wagon around
Meggyógyit az éjjel
R
At night I'm cured
Meghaltak a szép fák
R
The beautiful trees died
Megismerni a szombati
R
Get acquainted with Saturday's
Megkérdeztem egy piros rózsa ágat
R
I asked a red rose
Megkérdeztem egy virágtól
R
I asked the flower
Megkondult a kecskeméti
R
The grand bell of Kecskemét
Megkopott az öreg juhász
R
The old sheperd became shabby
Megőrzöm az emlékedet
R
I will cherish your memory
Megköszönök néked mindent
R
I thank you for everything
Megköszönöm édesanyám
R
I thank my dear mother
Megkötöm lovamat piros almafához
R (N)
I tether my horse
Meglopták az apám sírját
R
Stolen from my father's grave
Megmondtam egy piros rózsa szálnak
R (N)
I told a red rose
Megmondtam én a babámnak
R
I told my love
Megpihentél Édesanyám
R
My mother rested
N.A. Megpróbáltam parancsolni
R
I tried to command
Megrakják a tüzet mégis elaluszik
R (N)
The fire is built but keeps dying
Megriadt a cifra ménes
R
The horse-herd stampeeded
Megsárgult a levél
R
The leaves are yellow
N.A. Megszépülne a mi erdőnk
R
Our forest would improve
Megszoktam én az éjszakát
R
I got used to the night
Megszólalt a bolond szívem
R
My foolish heart took over
Megugrattak Hortobágyon
R
I have been chased in Hortobágy
Megüzentem a fellhővel a dalos madárral
R
I send a message with a cloud, a songbird
Megváltoztam amióta
R
I have changed since I ....
Megvert engem a jó isten
R
The good lord beat me
Megvert engem két szép szemed lányka
R
Your two lovely eyes defeated me
Megvert Isten ostorával
R
God's scourge is on me

Megyek anyám megyek

R
I'm going I'm going to my mother
Mély a Rima, zavaros ha megárad
R
The deep Rima is turbid when swelled
Menj csak tovább az utadon
R
Just continue on your way
Mennyi szív van a világon
R
How many hearts in the world
N.A. Meredek a pincegádor
R
The cellar entrance is steep
Méregetem az út hosszát
R
I'm measuring the road's length
Mért borul az erdő zöldbe
R
Why does the forest become green?
Mert én már csak olyan vagyok
R
Now I am only so
Mért is jöttél az utamba
R
Why did you cross my path
Mért járok én olyan úton
R
Why do I go on such a road
Mért nem jöttél idejében
R
Why did you not come on time
Mért nem lehet elfeledni
R
Why is it impossible to forget
Mért nem szabad szeresselek
R
Why can't I love you
Mért nem tudlak elfeledni
R
Why can't I forget you
Mért ragyog a hullócsillag
R
Why do falling stars shine

Mért vagy nekem a legels?

R
Why are you the first time for me
Mért van az, hogy a boldogság
R
Why is it that happiness
Mért versz engem, isten
R
Why do you punish me, God
Messze a nagy erdő
R
The big forest is far
Messze égen fényes csillag
R
There is a bright star in the far sky
Messze estél nagyon tolem
R
It fell very far away from me
Messze falum:
R
My far away town
Messze mentél, nagyon messze
R
You went far far away
Messze-messze, Csíkországban
R
Far away, in Csík country
Messze-messze Székelyföldön
R
Far away in Székelyland
Messze vagyok idegenbe
R
I'm far in a foreign place
Messze van a kicsi falum
R
My little village is so far
Messze van a szülőfalum
R
My birthplace is so far away
Mezei bokréta
R
A bouquet from the meadow
Mezotúri utcák
R
Streets of Mezotúr
Miért is szeretlek oly nagyon tégedet
R
Why do I love you so much
Miért kell a te ablakodnál álmadozva
R
Why do I have to walk dreaming
Miért könnyes a két szemed
R
Why the tears in your eyes
Miért mondod a világnak
R
Why do you say to the world
Miért (Mert) múlik el minden
R
Why does everything pass away
Miért nem szabad szeresselek
R
Why can't I love you
Miért sirjuk a múltat vissza
R
Why do we cry for the past
Miért van hogy sok év utan
R
Why is it that after so many years
Mifelénk a lányok
R
The girls in these parts
Mi füstölög ott a síkon távolban
R
What is smoldering in the far plain
Mikor én még a tavaszban
R
When I in spring
Mikor eszembe jutsz
R
Whenever I think of you
Mikor idegenbe visz
R (N)
When life leads me abroad
Mikor jön a vihar
R
When the storm is coming
Mikor két szemednek
R
When your two eyes
Mikor két szív összedobban
R
When two hearts beat together
Mikor még pólyában feküdtem
R
When I was a babe-in-arms
Mikor néked virág nyllik
R
When flowers bloom for you
Mikor őszre hideg tél jön
R
When cold winter follows fall
Mikor őt meg láttam
R
WhenI saw her
Mikor tolem messze
R
When you go away from me
Mikor vége van a nyárnak
R
At the end of summer
Milyen kár, hogy késon jöttél
R
How sad, you came late
Minden ablak alatt páros a diófa
R
Under every window pairs of walnut
Minden ember, aki csak él
R
All men in the world
Minden este furulyázom sokáig
R
All night long flute-playing
Minden évben újra nyílnak
R
Every year they bloom anew
Mindenkinek meg van a maga keresztje
R
Everyone has their own cross
Minden múlandó
R
Everything passes
Minden nagy örömnek nagy bánat a vége
R
All great joy ends in great sorrow
Minden öröm úgy jó
R
Each pleasure is good if
Minden piros fehér rózsát
R
All red and white roses
Minden primás jó barátom
R
Every bandleader's a good friend of mine
Minek nyílik vadvirág a réten
R
Why do wild flowers bloom in the meadow
Minek turbékoltok búgó vadgalambok
R
Why are you cooing morning doves
Mint a vándor fecskemadár
R
Like migratory swallow birds
Mint galamb a tiszta búzát
R
Like doves on pure wheat
Mintha tavasz volna
R
As if there were spring
Mióta elmentél
R
Snce you left
Mióta megláttam nincs nyugtom azóta
R
Ever since I saw her I have no peace
Mit álmodtam az éjszaka
R
What am I dreaming of the night
N.A. Mit bánja azt a nagyvilág
R
The world doesn't care
Mit keres a temetőbe
R
What's he (she) doing in the cemetery
Mit susog a fehér akác
R
What is the white acacia whispering
Mit suttog a szellő
R
What is the wind whispering
Mit tudsz te a szerelemrol
R
What do you know about love
Mi van túl a csillagokon
R
What is beyond the stars?
Mondd csak ki az utolsó szót
R
Give the last word
Mondd hogy szeretsz
R
Tell me that you love me
Mondják hogy a boldogságnak
R
It's said about happiness
Mondják meg a legkisebbik Horváth lánynak
R
Say to the youngest Horváth daughter
Monostori zöld erdöben
R
In the green forest of Monostor
Mostanában eltúnódom
R
Recently I wondered
Most is őrzöm a jegykendőt
R
I still have my engagement shawl
Most már azért elmondhatom
R
Now I can tell you
Most már tudnám
R
Now I could
Most van nap lemenőbe
R
The sun is just going down
Mulatok, mert jókedvem van
R
I'm partying in good spirit
Muskátlis ház pitvarában tegnap
R
At the house with geranium entrance
N.A. Muzsikálnak Muzsikálnak
R
Music is playing and playing
Muzsikánál nincs jobb barát
R
There is no better friend than music
Nádfedeles kis ház
R
Reed thatched small house
Nagy az én szerelmem
R
My love is great
Nagy Bercsényi Miklós
R (N)
Great Nicholas Bercsényi (Kuruc general)
Nagymama nóta
R
Grandmother song
Nagypénteken mossa holló a fiát
R
On Good Friday the raven bathes her son
Nálam az már nem újság
R
That is no news to me
Nap, nap után arra járok
R
Day after day to go
Napról napra kevesebb
R
Less with each day
Napsugaras szép vasárnap
R
Sunny beautiful sunday  
Napsugaras tavasz kacag
R
A bright spring laughs
Nap után ezerszer is
R
After a thousand times a day
Ne ábrándozz orgonáról
R
Don't day-dream of lilacs
Ne bántsatok soha engem
R
Don't ever hurt me
Ne gondold, hogy az a tavasz
R
Don't think that spring
Ne gondold hogy az őszi szél
R
Don't think that the fall winds
Ne gondold, hogy eltemeted
R
Do not think you can forget
Ne gyónj nekem
R
Don't confide in me
Ne hallgass az emberekre
R
Don't listen to people
Ne hidd el, ha azt mondják, hogy
R
Do not believe, when they say
N.A. Ne higyj nekem
R
Don't trust me
Ne írj, ne sírj Kossuth Lajos
R
Don't write, don't cry Louis Kossuth
N.A Ne keresd a vándorfelhőt
R
Don't search for the passing cloud
Ne keresd, hogy ki a hibás
R
Do not search who is to blame
Ne menj a kocsmábá bé
R
Don't go into the tavern
Ne menj rózsám a tarlóra
R (N)
Don't walk my love on the stubble-field
Ne nézzetek úgy rám....
R
Don't look at me like that
Ne nézz igy rám soha többé
R
Don't ever look at me so
Ne sirasd hogy hajdanában
R
Don't cry for the past
Ne sirasson Édesanyám
R
Do not weep for my mother
Ne sírjatok ha meghalok
R
Don't cry when I die
Ne szidjátok a részeget
R
Don't scold a drunkard
Ne szidjatok soha engem
R
Never scold me
Ne vándorolj messze
R
Do not wander too far
Ne várjál a boldogságra
R
Don't wait for happiness
Nékem is volt tavasz
R
I had my spring also
Nekem már a tavasz nem
R
For me, spring no longer
Nem adhatok többet néked
R
I can't give you more
Nem a józan eszem hagyott engem cserben
R
No commen sense lef me down
Nem akarom elhinni
R
I can't believe it
Nem akarom senki másét
R
I do not covet anyone else's
Nem borul rám többé
R
No longer covered by the branches
Nem elég azt bevallani
R
It is not enough to admit it
Nem éltem egy boldog
R
I never had happiness
Nem éltem én napsütésben
R
I didn't live in sunshine
Nem én lettem hütlen hozzád
R (N)
I did not betray you
Nem érdemes sírni
R
It's not worth crying
Nem ér ez az élet semmit
R
It's not worth anything in life
Nem fáj az én szívem többé
R
My heart no longer aches
Nem forog már Dorozsmán szélmalom
R
The old windmill of Dorozsma stopped
N.A. Nem hallgattam édesanyám szerető szavára
R
I didn't listen to my loving mother's words
Nem hiszek a szerelembe
R
I won't believe in love
Nem hiszem hogy mégegyszer is
R
I don't think that i'll do it again
Nem hiszem,hogy van Menyország
R
I don't believe in Heaven
Nem hiszem vasárnap
R
I don't think that sunday
Nem hívlak én vissza
R
I won' call you back
Nem hullott könny a szeméből
R
No tears came to her eyes
Nem igaz, hogy szerettél
R
It's not true that you loved me
Nem ismered ezt az érzést
R
You don't know this feeling
Nem is tudom, mit csinálnék
R
I don't know what would I do
Nem jártam én a templomba
R
I don't go to church
N.A. Nem jön álom a szememre
R
I can not sleep
Nem jön levél
R
There is no mail
Nem kell a csók
R
I don't want a kiss
Nem kell nekem a szerelmed
R
I do not need your love
Nem kell nékem a világon semmi
R
I don't need anything in the world
Nem kell pénz a boldogsághoz
R
Money is not happiness
Nem kérek már toled nyíló piros rózsát
R
I'm not asking if you had blooming red roses
Nem kértem én tőled
R
I do not ask of you
Nem köszön már senki
R
Noone greets me
Nem megyek el a templomba
R
I'm not going to church
Nem mindenki lump, csavargó
R
Not everyone is a drunk, vagabond
Nem mondok már imát érted
R
I will not yet say a prayer for you
Nem neked születtem
R
I was not born for you
Nem nézek én az égre
R
I Do'nt look at the sky
Nem nö pusztán
R
It doesn't grow on the puszta
Nem nyílt nékem virág
R
No flower bloomed for me
Nem ragyog a csillag szebben
R
Stars do not shine nicer
Nem siratom én a múltat
R
I do not lament aabout the past
Nem sírok én (már) többet
R
I am no longer unhappy
Nem szabad a boldogságot
R
Happiness can't be ....
Nem szégyen a szegénység
R
Being poor is no shame
Nem szerettél soha engem
R
You never loved me
Nem születtél te sem, mint én
R
You were not born, just like me
Nem születtem jó embernek
R
I wasn't born a good mane
Nem születtél te sem mint én
R
You were not born like me
Nem szült engem anyám palatetős házban
R
Mother didn't bear me in a slate-roof house
Nem találsz te
R
You won't find
Nem tettem én másnak rosszat
R
I did not do my other evil
Nem tudja azt senki
R
Noone knows
Ne tudja meg soha senki
R
No one should find out
Nem tudnék én mást szeretni
R
I could not love anything
Nem tudok én megjavulni
R
I can't change
Nem tudok én imádkozni
R
I can not pray
Nem tudok én néked csak
R
For you I can not bring just flowers
Nem tudok én panaszkodni
R
I can't complain.
N.A. Nem tudok már dalolgatni
R
I can no longer sing
Nem tudom, az életemet hol rontottam el
R
Don't know where I ruined my life
Nem tudom én, mit vétettem
R
I do not know what mistake I made
Nem tudom, hogy kettőnk közül
R
I do not know which one of us
Nem tudom, hogy mért szeretlek
R
I do not know why I love you
Nem tudom, hogy mi csalogat
R
I do not know what entice me
Nem tudom hogy miért fáj másnak
R
I don't know why it bothers others
Nem tudom, hogy szeretem-e
R
Not sure if I love her
Nem tudom hol a párom
R
Don't know where is my partner
Nem tudom mért búsulok
R
I do not know why I murned
Nem tud senki semmit róla
R
Noone knows anything
Nem úgy szól a nóta
R
The song does not go like that
Némuljon el a hegedű
R
Let the violin be silenced
Nem vagyok én olyan ember
R
I am not such a man
Nem való bokréta
R
No bouquets
Nem valók vagyunk egymáshoz
R
We don't see each other
Nem várom a leveledet
R
I won't wait for your letter
Nem voltam én sohasem rossz
R
I was never bad
Nem voltam én soha szegény
R
I was never poor
Nem zavarom életedet
R
I won't disturb your life
Népem, népem
R
My people, my people
Nézek, nézek a semmibe
R
I'm looking, looking into nothing
N.A. Nézlek, nézlek, de hiába nézlek 1
R
I watch and watch you for naught 1
Nincs a földön olyan ember
R
There is no man on the Earth who
Nincs akinek muzsikáljak
R
There is noone to play music for
Nincs a napnak olyan perce
R
There is no a minute in the day
Nincs cserepes tanyám
R
I have no clay-tiled home
Nincs énnékem semmi bajom
R
There is nothing wrong with me
Nincsen annak a két szemnek párja
R
Those two eyes have no equal
Nincsen annyi tenger csillag az égen
R (N)
Even the sky hasn't enough stars
Nincsen csillag, mind lehullott
R
There is no star every one fell down
Nincsen még egy olyan asszony
R
There is no such woman
Nincsen minden ember fia
R (N)
Not every man
Nincsen nagyobb boldogságom
R
I have no greater happiness
Nincsen nekem apám, anyám
R
I have no father, mother
Nincsen olyan boldog ember
R
There is no happy man
Nincsen olyan fényes csillag
R
There is no such bright star
Nincsen rózsa tövis nélkül
R (N)
Roses come with thorns
Nincs igaza annak
R
It's not true
Nincs már hová hazamenni
R
There is no home to return to
Nincs már nekem fehér gulyám
R
I no longer own a cattle herd
Nincs más tanúm csak az Isten
R
I have no witness but God
Nóta, nóta, nóta régi nóta
R
Song, song, song, an old song
Nótá (Miskolci Balogh J)
R
Song of Miskolci Balogh J
Nótacsokor a kezdetektol
R
Bunch of songs from the beginning
Nótás kedvem hova lettél
R
Where have my cheerful songs gone
Nótás kedvü volt az apám
R
My father was quick to song
Nótaszóra, de jól lehet sírni
R
Oh, how you can cry along with a song
Nótaszóval gyógyítom a lelkem
R
I'm soothing my soul with song
Nótát hozzál a síromra
R
Bring a song to my grave
Nyaradmentifuzes aljan
R
Lacin at the bottem near the Nyyar
Nyárad partján
R
On the banks of Nyarad
Nyári este panaszkodom
R
Summer evenings I lament
Nyári virág volt az álmom
R
A summer flower was in my dreams
Nyáron vályogot vetek
R
Summer I make adobe
Nyársirató éjszakában
R
Night of summer nostalgia
Nyilik már a szarkaláb: chorus only
R
Larkspurs are blooming (Chorus)
Nyilik már a szarkaláb (see also Álmodó)
R
Larkspurs are blooming
Nyíló búzavirág Volt
R
She was a blossoming cornflower
Nyílott ezer akác
R
A thousand acacias in bloom
Nyílórózsa lett a szívem
R
My heart became a blooming rose
Nyolc éves se voltam
R (N)
I was not even eight
Odafenn a jó istennek
R
Upthere the great goodness
Odakünn a faluvégen
R
Outside the village
Oda van a virágos nyár
R
It's the end of summer flowers
Olyan asszonyt köszöntök most
R
I greet such a woman now
Olyan a te arcod, mint a nyíló rózsa
R
Your face is like a rose in bloom
Olyan még sosem volt
R
It has never been so
Olyan szép a mi szerelmünk
R
Our love is just beautiful
Oly jó lenne veled járni
R
It would be so good to walk with you
Öreg akác lombja alatt
R
Under the leafy boughs of an old acacia tree
Öreg cigány hegedujén szomorúan
R
On the old gypsy's violin
Öreg cigány, kopott cigány
R
Old gipsy, shabby gipsy
Öreg cigány muzsikálgat
R
Old gypsy playing music
Öreg idő, szálló idő
R
Old-time, passing time
N.A. Öreg kopott fényképalbum
R
Old worn photoalbum
Öreg prímás tégy hangfogót
R
Old band-leader put on a silencer
N.A. Öreg város Józsefváros
R
Józsefváros ("Joseph-city") old city
Öreg nóta
R
Old song
Öreg nóta 1
R
Old song 1
Öreg prímás (cigány) muzsikálgat
R
The old primas (gipsy) is playing
Öreg Tabány
R
Old Tabany
Orgonavirágos csendes az utcátok
R
Your quiet lilac filled street
Orgonavirágos tavasz éjszakákon
R
Lilac filled spring nights
Őrizek egy imakönyvet
R
I feel a prayerbook
Országúton Bandukolva
R
The country road Bandukolva
Örvendek hogy megismerkedtem
R
I'm happy to know you
Összetépted az életem
R
You tored my life
Összevesztem én ezzel
R
I had a fight with this
Őszi estén visszavárlak
R
I await you on autumn evenings
Őszi hervadáskor
R
In time of autumn withering
Őszi-rózsa fehér őszi rózsa
R
Fall rose, white rose
Őszi rózsa, te fájdalmak virága
R
Fall rose, rose of sorrows
Osz jön a nyár után
R
Autumn comes after the summer  
Ott, ahol zúg az a négy folyó
R
There where the 4 rivers murmurs
Ott keresek boldogságot
R
Seeking happiness
Ott vagyok én nálad, mikor nem is sejted
R
I'm with you, without you even knowing
Ötvenszer is lehullott az akácvirág
R
Fifty times the acacia bloomed
Panaszkodik a furulyám
R
My flute complains
Panaszkodik a hegedűnem akar szólalni
R
My violin is complaining, refuses to sing
Parancsold meg a szívemnek
R
Command my heart
Parázsló pipacsok
R
Flaming poppies
Párja nélküli
R
Without a partner
Páros csillag az ég alján
R
Pair of stars in the low sky
Pici falum utca kövén
R
Cobblestoned street of my tiny village
Piros hajnal, piros élet
R
Red dawn, red life
Piros kendöm
R
My red kerchief
Piros pettyes ruhácskádban
R
Red polka-dot dress
Piros pünkösd napján
R
Red Pentecost Day
Piros rózsa, feslő rózsa
R
Red rose, blooming rose
Piros rózsák beszélgetnek
R (N)
Red roses are talking
Pogány voltam világ életemben
R
I was a pagan all my life
Rá van írva
R
It is written
Ráborul az ősz a nyárra
R
Autumn covers up summer
Rácsos kapu,rácsos ablak
R
Screen gate, screen window
Radics Béla Nótája
R
Radics Béla's song
Rád talaltam édes
R
I found you my sweet
Rákóczi búcsúja és imája
R
Rákóczi's Farewell and Prayer
Rám se nézett, amikor őt megláttam
R
She did not look at me when I saw her
Régen laktam én e házban
R
Long ago I lived in this house
Rancos kepu oregasszony
R
Wrinkly faced old woman
Régen mikor megláttalak
R
Long ago when I saw you
Régi nagy szerelmek
R
Great old loves
Régi nóta szól a húron
R
An old song on the violin strings
Régi nóta híres nóta
R
Old song famous song
Rég szakadt fel szívemből
R
It's been long for my heart
Rég tudod hogy nem szeretsz
R
You have long known
Reszket a bokor, mert madárka
R
The bush shakes as a bird lands (poem S. Petőfi)
Róka koma
R
Róka buddy
Rongyos a dolmányom
R
My dolman is tattered
Rongyos Csarda
R
Shabby csárda (tavern)
Röpke percek boldosága
R
Fleeting moments of happiness
Rozmaringos kertben járok
R
I go in a garden with rosemaries
N.A. Rózsabokor virágzik a kertünkben
R
Rosebush blooms in our garden
Rózsánál is szebb vagy
R
You are more beautiful than a rose
Rózsaszínu virágoskert
R
Pink flower garden
Sajó kutyám, jaj be mélyen
R
Sajo dog, oh what a deep woe
Sárga Rigó fészek
R
Yellow thrush nest
Sárgul a falevél
R
The leaves are yellow
Sárgulnak már a levelek
R
The leaves become yellow
Sárguló levelek azt beszélik nékem
R
The yellow leaves are telling me
Sárgult mezők, őszi tájak
R
Yellow fields, autumn lands
Sáros a kocsim kereke
R
My wagon wheels are muddy
Sej, haj katona én
R
Hey, hey a soldier
Selyem hajad
R
Your silk hair
Senkim nincs-e nagyvilágon
R
have no one in the wide world
Siofokra megy a hajó
R
The boat is going to Siofok
Sír a kislány a balaton partján
R
A girl cries on the shores of Balaton
Sir a madár, sir a száraz ágon
R
A bird wails, wailing on a dead branch
Sir a szemem mind a kettő
R
My two eyes bawling
N.A. Sirassatok
R
Cry for me
Sirassatok engem, orgonavirágok!
R
Mourn for me, lilacs
Siratgatom boldogságom
R
I moan for my happiness
Siratlak én
R
I am mourning you
Siratok egy régi álmot
R
I'm mourning an old dream
Siratom a multat
R
In te past lament
N.A Sírdogálnak a csillagok
R
The stars are weeping
Sírok, sírok
R
I weep, I weep
Sivár buckatetőn
R
On a barren sandhill
Sohasem kerestél
R
You have never looked for me
Sokatmondó két szép szemed
R
Your two lovely intriguing eyes
Sose hittem volna
R
I would never believe
Sose hívd a múltat vissza
R
Never call back the past
Sose nyíljon kiskertedben
R
Never to grow in your garden
N.A. Sose tudtam eddig szép az élet
R
Didn't know till now, life is wonderful
Sose lettem volna amivé lettem
R
I wouldn't have ever been, what il have become
Stíriában, Ajkfaluban
R
In Styria, in Ajk-town
Sukár csávó
R
Sukár guy
N.A. Sürü sötét éjszakában lefutott egy csillag
R
A star fell in the deep dark sky
Sürü Erdö
R
Thick forest
Szabad a csillagnak ragyogni az égen
R
Free are the starts shining in the sky
Szabad-e így szeretni
R
Dare anyone love this much
N.A. Száll a harmat
R
The dew is settling
Száll a kis pillangó
R
The little butterfly flutters
Szállj el madár, szállj el
R
Fly bird, fly away
N.A. Szalmaláng volt a szerelmed
R
Your love was only a flash-fire
Szálnak a madarak
R
The birds are flying
Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked
R
I sent you 100 red roses
Szamos vize ott kanyarog
R
There meanders the Szamos river
Száraz ágon bús gerlice
R
Mourning dove on a dead branch
Szebben ragyog a két szemed
R
Your two eyes are shining brighter
Szeged alatt kiöntött már
R
It was spilled over Szeged
Szeged felöl jön egy halász
R
A fisherman approaches from Szeged
Szekely asszony az en anyam
R
Is Szekely my mother?
Székelyföldi lakodalom
R
Wedding of Szekely-land
Szél sodorja a levelet
R
The wind drifts the leaves
Szép az erdő őszel is szép
R
The woods are pleasant even in fall
N.A. Szép tavaszi hajnal
R
Nice spring dawn
Szép vagy, mint a rózsa
R
You're beautiful like a rose
N.A. Szerelem múlásán
R
Love's passing
Szerelemhez-boldogsághoz
R
For love for happiness
Szerelmes a nap a holdba
R (N)
The sun loves the moon
Szerelmes vagyok én szépasszony magába
R
I'm in love, love with you beautiful woman
Szeressétek a nótákat
R
Enjoy the songs
Szeretem a cigányzenét
R
I love gypsy music
Szeretem a halvány arcod
R
Love your pale-light face
Szeretem a kis angyalom
R
I love my little angel
Szeretem a kertet
R
I love gardens
Szeretem a magyarnótát
R
I love magyarnota
Szeretem a széles uccát
R
I like wide streets
Szeretlek
R
I love you
Szeretlek e szónál nincs szebb a világon
R
I love you, the nicest words in the world
Szeretlek én
R
I love you
Szeretnélek megölelni
R
I would like to hug you
Szeretnék egy utcán
R
I would love, on this road
Szeretnék még egyszer én is hazamenni
R
I'd love to go home once
Szeretnélek újra rózsák között látni
R
I would like to see you again among roses
Szeretném ha minden álmom valósággá válna
R
I wish all my dreams became true
Szeretni csak téged lehet
R
One can only love you
Szerettem egy asszonyt
R
I loved a woman
Szidnak engem az emberek
R
People are scolding me
Szól a rigó madár
R
The thrush is singing   
N.A.. Szomorúan fujdogál az őszi szél
R
The autumn wind blows sadly
Szomorúan nézegetem
R
I watch with sadness
Szomorú a nyárfaerdő
R
Sad is the aspen woods
Szomorúfűz hervadt lombja
R
Wilted branch of the weeping willow
Születésed ünnepnapján
R
On your birthday
Születtem a Kiskunságon
R
I was born in Kiskunság
Találkozott a friss tavasz
R
The fresh spring met the summer in my heart
Találtam egy kis füzetet
R
I found a small notebook
Találtam egy porosodó képet
R
I found a dusty picture
Talán igaz sem volt
R
Maybe it wasn't even real
Talán majd egy napon
R (N)
Perhaps one day
Tanits meg kismadár
R
Teach me little bird
Tarka lepkés, vadvirágos
R
Brightly colored butterfly, wildflower
Tavasz legyen, ha meghalok
R
It is rping when I die
N.A. Tavasszal a tisza táján
R
Springtime at the Tisza
Tavasszal a Tisza vize
R
Springtie at the river Tisza
Tavasszal a virágok .
R
Spring flowers
Tavasszal ha kinyílnak a fehér gyöngyvirágok
R
In spring, when the white lilies of the valley bloom
Tavasz hozott nekem téged
R
Spring brought you to me
Tavaszról dalolt a madár
R
The bird sang of spring
Tavasz végén kinyílott már
R
At the end of spring already blooming
Te adtad az életemet
R
You gave me my life
Te adtad nekem az első álmatlan, szomorú éjet
R
You gave me my first sleepless sorry night
Te akartad, hogy így legyen
R
You wanted it this way
N.A. Te akit még sose láttam
R
You whom I've never seen
Te gyujtottad a szivemet lángra
R
You lit my heart on fire
Te hoztad a boldogságot
R
You brought me happiness
Te hoztad az első forró
R
You brought the first hot
Te loptad ki a kacagást
R
You stole the laughter
Te vagy a legény, Tyukody nótája (1672)
R (N)
You are the man Tyukodi buddy (Kuruc Era)
Te vagy nékem az az asszony
R
You are that woman for me
Te vagy nékem minden álmom
R
You are to me, all my dreams
Te vagy, kinek sose hittem
R
You whom I never trusted
Te vagy, te vagy barna kislány
R
You are, you brunette girl
Te sem jártál hintón
R
You didn't travel by carriage
Te szőke gyerek
R
You blond kid
Te tudod, hogy milyen nagyon szeretlek
R
You know how strongly I love you
Te vagy, te vagy barna kislány
R
You are, you brunette girl
Te voltál az első, akit nagyon megszerettem
R
You were the first I truly loved
Te voltál az első tavasz
R
You were my first spring
Tegnap este álmodtam
R
Last night I dreamt
Tegnap sem ragyogott több csillag az égen
R (N)
Yesterday there were no extra stars shinning
Tejben fürdik az én rózsám
R
My love bathes in milk
Tele szórta az őszi szél
R
The autumn wind scattered
Tele van a csipkebokor virággal
R
The rosehip is all abloom
Tele van a kertem
R
My garden is full
Tele van a pohár
R
The glass is full
Tele van a szemed könnyel
R
Your eyes are full of tears
Tele van a város akácfa virággal
R
The city is full of acacia flowers
Temetem az emlékedet
R
I'll bury your memory
Temető a Tisza
R
The Tisza is a graveyard
Temetőbe láttalak meg legelőbb
R
I first saw you at the cemetery
Temiattad járok mindig talpig feketében
R
I'm all in black because of you
Tenélküled nincsen tavasz
R
Without you, there is no spring
Tiszamenti kisfalumra
R
In my village by the Tisza
Tiszapartján a szegedi parkban
R
The river Tisza in the park in Szeged
N.A. Tisza partján barna legény
R
A (brownhaired) lad by the Tisza banks
Tisza partján szomorúfuz
R

Weeping willow at the Tisza shore

Tiszaparti halászkunyhó
R
Fisherman's cottage on the Tisza river
Tiszaparti malomcsárda
R
The mill-inn on the Tisza river's bank
Tiszaparti nyárfaerdő
R
Poplar woods along the Tisza
N.A.. Tizenhatesztendős én meg nem voltam
R
I was not even sixteen
Többet érdemeltél volna
R
You deserved better
N.A Töled kaptam mindent
R
I received everything from you
N.A. Töled tanultam meg igazán szeretni
R
I learned to love from you
Tombolj vihar
R
Rage on storm
Tovaszálló felhők
R
Flying clouds
Tovatűnő boldog percek
R
Vanishing happy minutes
Tudja a nap a maga járását
R
The sun knows it's course
Tudjátok-e
R
Do you know?
Tudjátok-e, mit álmodtam
R
Do you know what I dreamt
Tudod-e még az én nótám
R
Do you still know my song
Tudod mi a bánat mimi
R
You know what sorrow is
Tudod-e, hogy mért halnak meg
R
Do you know why (they) die
Tudod-e hogy mit mesél?
R
Do you know the story
Tudok én egy régi nótát
R
I know an old song
N.A Tudom én, hogy lázas éjszakákon
R
I know, in the heat of the night
Tudom hamis vagy
R
I know you are untrue
Turbékoló vadgalambra haragosan lecsapott a vércse
R
The cooing turtledove angrily struck the kestrel
Turulmadár sebes szárnyon
R
Turul-Falcon on swift wings
N.A. Tüzes ború Badacsony
R
Badacsony of the fiery wines
Udvarhelyi templom
R
The church of Székelyudvarhely city
Ugye most már másnak mondod
R
So now you're telling someone else
Ugye nekem nem hitted
R
You did not believe me
Ugye, hogy már tifelétek
R
So, already your way
Ugye tudod
R
You do know
Úgy Érzem Hogy Rád
R
I feel that you
Úgy megyünk el egymás mellett
R (N)
We'll bye-pass each other
Úgy néz fel a bűnös ember
R
A sinful man looking up
Úgy nézek rád
R
Looking at you
Úgy sem tudsz elmenni
R
You can't really leave
Úgy szeretnék egy éjszakán
R
I would like overnight
Úgy szeretnék Még egyszer
R
I would like to once again
Úgy szeretnék tavasz táján
R
I would love to at springtime
Úgy szeretném elfeledni
R
I would really like to forget
Úgy szeretném megtudni
R
I would really like to know
Úgy tartozol te énhozzám
R
You belong to me just like
Ugye te is vártál valakire
R
You're also waiting for someone
Ünnepnap van nálunk
R (N)
Today we have a holiday
Utcára van az én rózsám ablaka
R
My sweetheart's window faces the road
Utolsó ajándék
R
Last gift
Ütött kopott betyácsárda
R (N)
Old outlaw tavern
Üzenek majd egyszer
R
I'll send a message
Üzenetem ez a levél
R
This letter is my message
Üzenetet küldök én most
R
I'm sending a message now
Üzenetet küldtél
R
 You sent a message
Vadgesztenye hullásakor
R
When horse-chesnuts are falling
N.A. Vágtató lovakkal
R
Charging horses
Vágyaim szárnyán küldöm neked
R
On the wings of my desires, I send you (Godfather theme)
Vagy egy szőke asszony
R
There is this blonde woman
Vagy rangosan vagy rongyosan
R
To rank tor to rag
Vajdasági ember legyél
R
Vojvodina people become
Valahol a Tisza partján
R
Somewhere by the Tisza
Valahol a Dnyeszter partján
R
 Somewhere by the Dnyester banks
Valahol a Dunántúlon
R
Somewhere in the Transdanube
Valahol az ember mindig elhibázza
R
A man somewhere always messes up
Valahol egy kis faluban
R (N)
Somewhere in a little village
Valahol egy Nyírségmenti faluvégen
R
Somewhere in a village of Nyírség
Valahol egy őszi kertben
R
Somewhere in an autumn garden
Valahol már nap ragyog
R
 Somewhere the sun is shining
Valahol múlik a nyár
R
Somewhere summer is passing
Valakinek muzsikálnak
R
Music is playing for someone
Valaki a boldogságát
R
Someones happiness
Valaki Itt Volt
R
Someone was here
Valakire mindig vártam
R
Someone is always waiting
Valakit szeretek valakire várok
R
I love someone, I'm waiting for someone
Valamit sugok magának 2
R
Let me whisper to you
Valamikor azt hittem, hogy
R
 At one time I believed
Valamikor boldog voltam
R
I used to be happy
Valamikor én is hittem
R
Onetime I too believed
Valamikor fehér akác
R
Once a locus
Valamikor mennyi könnyet
R
Many a tears ago
Valamikor néked vittem
R
Once I gave to you
Valamikor nékem hoztad a legszebb
R
Once you brought me the nicest
Valamikor úgy szerettél
R
Once you loved me so much
Valamikor úgy szerettem a virágot
R
Once, I loved flowers so much
Valamikor volt egy asszony
R
There was this woman once
Valamikor volt két csillag
R
Sometime, there were 2 stars
Váljunk el ha úgy érzed
R
Let's separate if you feel that way
Vallomásra küldöm
R
Confessions
Változik az ember, változik az élet
R
People change, life changes
Vándorfecskék útra kelnek
R
Migrating swallows starting
Vándor felhők fenn az égen
R
Wandering clouds up in the sky
Vándorfelhok fent az égen 1
R
Wandering Clouds in the sky 1
Vándorol a Hold az égen
R
The Moon is wandering in the Sky
Van egy ház a Tisza-parton
R
There is this house on the Tisza shore
Van egy nap az életünkben
R
There is a day in our lives
Van egy szőke asszony
R
There is a blond woman
Van jogom a boldogsághoz
R
I have a right to be happy
Vannak égő, fájó könnyek
R
Some tears hurt and burn
Vannak el nem csókolt csókok
R
There are kisses not kissed
Vannak Olyan emlékeink
R
We all have such memories
Van nekem egy drága kincsem
R
I have a dear treasure
Várjatok még őszirózsák
R
Wait for it fall-roses
Vártalak egy évig
R
I waited for you for a year
Vásárhelyi sétatéren
R
On the promenade of Vásárhely
Vasra verve kísérnek
R
Occasionally accompanied irons
Vecsernyére szól a harang
R
The bells toll for vespers
Vedd elo az imakönyved
R
Take the prayerbook
Vége lett egy halálos nagy szerelemnek
R
It ended in a deadly big love
Vége van egy olyan tiszta szerelemnek
R
It's the end of such pure love
Végig jártam szülofalum
R
I walked along my hometown
Végig mentem az Ormódi temetőn
R
I walked through the Ormód cemetery
Végtelen nagy bánatommal
R
With my endless sorrow
Veled minden napom pirosbetus ünnep
R
With you every day is a holiday
Vén gordonkás,elszéledt a banda
R
 Old celloist, the band is disbanded
Vihar a levelet ide oda fujja
R
The storm blows the leaves all over
Vihar zúg a pusztán
R
The storm rages over the prairie
Virág helyett nótát küldök
R
I send flowers instead of a song
Virágok közt jártunk, madárdalos kertben
R
We walked among flowers
Virágos nyár az életem
R
 My life is a summer flower
Virágszors as özsi hervadás
R
Fall withering is flower's fate
Virágzik az akácerdo
R
The acacia woods are blooming
Virágos kis ablak
R
A window full of flowers
Virágzott az aranyerdő
R
The golden forest was in blossom
Visszaadok neked mindent
R
Visszaadok neked mindent 
Visszamegyek én még haza
R
 I will return home someday
Visszanézek életemre
R
Looking back on my life
N.A. Visszasírsz még
R
You'll want me back
Volt egy csók az életemben
R
There was a kiss in my life
Volt egy prímás
R
Ther was a primas
Volt egyszer egy álmom
R
I had a dream once
Volt egyszer egy gyönyörűszép álmom
R
Once, I had a beautiful dream
Volt egyszer egy leányszoba
R
There was a girl's room
N.A. Volt egyszer egy legény
R
Once there was a lad
Volt egyszer egy mese
R
Once, there was a tale
Volt egyszer egy tévedésem
R
 Once I made a mistake
Volt egyszer régi tavasz
R
Once was an old-time spring
Volt egy tavasz
R
 There was a spring
Volt nekem egy fehérszárnyú
R
I had a white winged
Volt nekem egy daruszörű paripám
R
I had a crane-gray steed
Volt nekem egy gyönyörü szép álmon
R
I had a wonderful dream
Volt nékem két ökröm
R
I had two oxen
N.A.. Volt szeretőm de már nincsen
R
I had a lover but not any more
Vonat, vonat, betyár vonat
R
Train, train, train outlaw
Zalamenti kis faluban
R
In a small village by the Zala river
Zivataros az ég alja
R
 Storm is brewing in the sky
Zivataros sötét az éj
R
The night is a dark storm
Zöldbe borult nyár elején
R
At the beginning of a green summer
Zöld erdőben kék ibolya
R
Blue violet in a green forest
Zöld erdöben lakom
R
I live in a green forest
Zsindelyezik a kaszárnya tetejét
R
They are roofing the barracks
Zúg a fenyves a Hargitán
R
The pinewood on the Hargita mountain murmures
Zúg az erdő zúg a nádas
R
Murmuring woods murmuring reeds
Zúg az őszi szél
R
Autumn wind is booming
Züllött kocsma
R
Depraved pub
R10
R
 
R12
R
 
R15
R
 
R16
R
 
R17
R
 
R19
R
 
R20
R
 
R21
R
 
R22
R
 
R24
R
 
R26
R
 
R27
R
 
R28
R
 
R29
R
 
R30
R